Ympäristötuki ja metsäluonnonhoito


Ympäristötuella korvataan metsänomistajalle metsän biologisen monimuotoisuuden tai erityisen tärkeän elinympäristön säilyttämisestä tai muusta luonnonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia tai menetyksiä.

Metsälaki velvoittaa erityisen tärkeiden elinympäristöjen turvaamiseen ja lain yleisenä tavoitteena on myös metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen. Metsätalouden ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Metsäkeskus voi myöntää ympäristötukea käytettävissä olevien määrärahojen mukaan myös muihin kohteisiin.

Muita metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ovat metsälaissa luetellut elinympäristöt, jotka eivät täytä ominaispiirteiltään lain vaatimuksia, sekä vanhat luonnonsuojelullisesti arvokkaat metsiköt, harjujen paisterinteet, supat, ruohoiset suot, perinnemaisemien hakamaat ja metsäniityt. Arvokkaat elinympäristöt ovat yleensä pienialaisia. Niiden ominaispiirteiden säilyminen on yksi metsien alueellisen ryhmäsertifioinnin kriteeri ja niiden turvaaminen on hyvää metsänhoitoa.

Markku Meriluoto


Ympäristötukikohteiden selvittäminen

Metsänomistajalla on usein jo tiedossaan tilansa luontokohteet. Lisäksi metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai muita arvokkaita elinympäristöjä löytyy tilakohtaisessa metsäsuunnittelussa, metsäkeskuksen elinympäristökartoituksessa sekä hakkuiden tai muiden toimien suunnittelussa.

Metsänomistajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on tehtävä metsänkäyttöilmoitus metsäkeskukselle viimeistään 14 päivää ennen hakkuun aloittamista. Jos hakkuualueella on tai se rajautuu erityisen tärkeään elinympäristöön, ilmoituksessa selvitetään, kuinka kohteen ominaispiirteet säilytetään. Erityisen tärkeä elinympäristö tulee ottaa huomioon myös muulloin kuin hakkuissa.

Ennen töiden aloittamista selvitetään metsänomistajan kanssa ympäristötuen hyödyntäminen elinympäristön ominaispiirteiden säilyttämisessä, mikä tarkoittaa usein elinympäristön jättämistä luonnontilaan.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.


Arto Koistinen, Tapio