Maa- ja metsätalousministeriö

Ministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa sekä toimii lainsäädäntötyössä osana valtioneuvostoa ja Euroopan unionin päätöksentekoa. Hallinnonala kattaa maa- ja puutarhatalouden, maaseudun kehittämisen, metsätalouden, eläinlääkintähuollon, eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnan ja kalatalouden. Ministeriö hoitaa myös riista- ja porotaloutta, vesivarojen käyttöä ja maanmittausta.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Tapio on tulevaisuutta ennakoiva, kestävän metsätalouden ja metsiin perustuvan hyvinvoinnin kehittäjä. Tapio tuottaa asiantuntijaratkaisuja metsätalouden tarpeisiin sekä jalostaa tietoa. Tapion asiantuntemusta on myös koulutus sekä työvälineiden ja -menetelmien kehittäminen metsäammattilaisten käyttöön.

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus on koko maan kattava metsätalouden kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Hoidamme metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen metsäkeskuksessa toimii kaksi toisistaan erillistä yksikköä – Julkiset palvelut -yksikkö ja liiketoiminnan yksikkö Metsäpalvelut. Eriyttäminen on aloitettu vuoden 2012 organisaatiomuutoksessa ja saatetaan päätökseen vuoden 2014 loppuun mennessä. Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

Metsäntutkimuslaitos

Metsäntutkimuslaitos (Metla) edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäntutkimuslaitos on perustettu 1917. Nykyisin laitoksen toimintayksikkö- ja tutkimusmetsäverkosto kattaa koko maan. Metla toimii maa- ja metsätalousministeriön sekä luonnonsuojelualueiden osalta ympäristöministeriön tulosohjauksessa.

Metsähallitus

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toiminta perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat suomalaisten metsänomistajien etujärjestöjä. Ne hoitavat paikallisella tasolla metsänomistajien edunvalvontaa. Yhdistyksiä on 110 ja niiden toimialue kattaa koko maan. Toimipaikkoja on yhteensä noin 300. Yhdistysten palveluksessa on noin tuhat metsätoimihenkilöä ja 650 vakinaista metsuria.

Metsänomistajien liitto

Metsänomistajien liitot ovat metsänhoitoyhdistysten perustamia alueellisia metsänomistajien edunvalvontaorganisaatioita, joiden tehtävänä on mm:
• edistää yksityismetsätalouden kannattavuutta
• ohjata ja kehittää metsänhoitoyhdistysten toimintaa
• edistää metsänomistajien yhteistoimintaa
• kehittää metsätuotteiden markkinointia
Metsänomistajien liittoja on yhdeksän, kaksi on ruotsinkielisiä.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. edustaa maaseudun ammattilaisia. Luonnonvarat ovat yhdistyksen jäsenistön elinkeinojen perusta. MTK huolehtii suomalaisten maanviljelijöiden, perhemetsätalouden ja maaseutuyrittäjien edunvalvonnasta. Metsänomistajat ovat vuodesta 2001 voineet liittyä MTK:n jäseniksi myös metsänomistajien liittojen kautta. Keskusliitto seuraa EU:n maatalouspolitiikkaa ja valmistelee viljelijän, metsänomistajan ja maaseutuyrittäjän tarpeet ja toiveet esityksiksi, ehdotuksiksi ja lausunnoiksi maaseudun kehittämiseksi EU:ssa.

Metsäteollisuus ry

Metsäteollisuus ry:n jäseninä ovat Suomessa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset sekä noin 80 % puutuoteteollisuudesta eli saha- ja levyteollisuuden yrityksiä sekä muiden puutuotteiden valmistajia. Metsäteollisuus ry toimii metsäteollisuuden kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Se pyrkii vahvistamaan alan toimintaedellytyksiä ja rakentamaan myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti. Metsäteollisuus ry on vaikuttamassa Suomen ja EU:n päätöksentekoon metsäteollisuuden toimintaan vaikuttavissa asioissa. Se edistää yrittäjyyttä ja terveitä liiketoiminnan muotoja. Järjestö neuvottelee myös alan työehtosopimukset.

Suomen Metsäyhdistys ry

Suomen Metsäyhdistys ry. eli SMY on jäsentensä ja sidosryhmiensä yhteistyöjärjestö, joka toimii viestinnän alalla. Yhdistyksen tavoitteena on tuoda esiin metsien mahdollisuuksia yhteiskunnan ongelmien ratkaisussa sekä edistää metsien vastuullisen käytön hyväksyttävyyttä. Yhdistyksellä on 64 yhteisöjäsentä. Lisäksi jäsenistöön kuuluu ammatti-, harrastus- ja vapaa-ajanjärjestöjä. Toimintansa tukemiseksi Metsäyhdistys kerää tietoa, jota julkaistaan monin tavoin, muun muassa www.forest.fi -verkkosivustolla.

METO Metsäalan Asiantuntijat ry

Meto on metsäalan asiantuntijoiden ammattijärjestö. Meton tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta ja heidän työsuhteen ehtojensa turvaaminen ja monipuolinen kehittäminen. Jäseniä on noin 8500. Valtaosa on koulutukseltaan metsätalousinsinöörejä tai -teknikoita, mutta myös metsänhoitajia, biologeja ja muita luonnonvara-alan osaajia.

METO Metsäalan Yrittäjät ry

Yhdistys harjoittaa yritystoimintaa joko metsäalalla tai sitä sivuavilla aloilla. Pääosin yrittäjät ovat toimihenkilökoulutuksen saaneita metsäalan ammattilaisia. Tyypillisiä toimialoja ovat metsäpalvelu, puutavarakauppa, konepalvelu, koulutus- ja konsultointi, puuenergiapalvelut, laitevalmistus ja virkistyspalvelut. Yhdistykseen kuuluvia yrittäjiä on eri puolilla Suomea noin 130. Yhdistys on METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:n jäsenyhdistys.

Suomen metsämuseo Lusto

Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen museo ja tiedekeskus Punkaharjulla. Luston näyttelyt, kokoelmat, tapahtumat, työnäytökset, teemapäivät ja auditorion ohjelmisto kertovat monipuolisesti metsästä ja metsän merkityksestä suomalaisten elämässä. Vuonna 1994 avatun Luston taustalla on Suomen Metsämuseosäätiö. Museossa vierailee vuosittain noin 30 000 kävijää.

Metsällisiä tietopalveluita:

Metsäteollisuuden tietopalvelu

Forest.fi -palvelu
forest.fi kertoo Suomen metsistä, metsätaloudesta ja koko metsäalasta. Etusivulla kerrotaan metsäalan ajankohtaisia kuulumisia. Metsätietoon on kerätty yhdeksän pääotsikon alle tietoa metsistä, niissä tehtävästä työstä ja metsäteollisuudesta. Tiesitkö -osa kertoo, millainen merkitys metsällä on ja voi olla ihmisten elämässä ja yhteisten ongelmien ratkaisuissa. Palvelua ylläpitää Suomen Metsäyhdistys.

Päivitetty: 30.01.12
-->