Monta tietä hyvään metsään

Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tavoitteena on parantaa metsätalouden kannattavuutta sekä tehostaa luonnonhoitoa ja vesiensuojelua. Näin turvataan metsätalouden kestävyyden toteutuminen. Suositukset on valmisteltu laajassa yhteistyössä käytännön toimijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa. . Suositusten laadinnan näkökulmana on metsänomistaja ja hänen erilaiset tavoitteensa. Suositukset tarjoavat metsänomistajalle vaihtoehtoja talousmetsien hoitoon ja käyttöön. Puuntuotannon kannattavuuden rinnalla kiinnitetään huomiota metsiin liittyviin muihin arvoihin ja käyttömuotoihin, jotka liittyvät esimerkiksi luonnonhoitoon, maisemaan tai virkistykseen.

Suositusten rakennetta on muutettu siten, että niitä voidaan täydentää joustavasti. Tapio on aloittanut suositusten päivitystyön, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2013. Päivitystyössä otetaan huomioon uudistuvan metsälain muutokset, joilla ollaan entisestään lisäämässä metsänomistajien valinnanvapautta omien metsiensä hoidossa. Muun muassa eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus on aiempaa laajemmin mukana suosituksissa.

Päivitetty: 23.10.12
-->