Kolet i pulpeterna i klassen

Världens skogar har den unika egenskapen att de tar upp koldioxid från luften och lagrar den, både i den växande skogen och i de produkter av trä och papper som kommer från skogen. Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen, och i synnerhet långlivade produkter som trä för byggändamål, desto bättre är det för klimatet genom den ökande kollagringen.

Själva kolinnehållet i träprodukten är ungefär hälften av dess massa. Effekten av denna lagring bibehålls så länge träprodukten används.

a) Hur mycket kol finns lagrat i pulpeterna i klassen?

Ta först reda på hur mycket trä det finns i pulpeterna i klassen. Mät trädelarna och räkna ihop volymen för en enskild pulpet. Multiplicera sedan volymen med antalet pulpeter i klassen. Pulpeterna är gjorda av björk.

Ta sedan reda på hur mycket kol det finns i trä i förhållande till massan. Du kan använda följande värden:

  • träets täthet är 500 kg/m³ (gran 390 kg/m³, tall 420 kg/m³, björk 480 kg/m³)
  • andelen kol i träet 50 %

b) Hur långt kan man köra med en personbil utan att utsläppen av koldioxid överstiger den mängd kol som är lagrad i pulpeterna?

  • utsläppen av koldioxid från en personbil är 175 g/km.
  • 1 kg kol motsvarar 3,7 kg koldioxid

Rätt svar

Uppdaterat: 28.11.11
-->