Skogsavdrag

När du köper skog kan du dra av 60 procent av anskaffningsutgiften för skogsmark som du har köpt efter år 1992 i form av skogsavdrag. Det ska vara en skogsfastighet som du anskaffat mot vederlag, dvs. köp eller byte. Som anskaffningsutgift räknas

  • värdet på trädbeståndet och skogsmarken
  • överlåtelseskatt
  • utgifter för lagfart
  • ersättning till köpvittne
  • kostnader för styckning av fastighet
  • resekostnader
  • icke avskriva utgifter för skogsvägbyggen och skogsdikning

Om fastighetsaffären har omfattat även annan egendom än skog, som t.ex. tomter och sommarstugor, ska deras andel av anskaffningsutgiften för hela fastigheten avdras.

Det årliga skogsavdraget får uppgå till högst 60 procent av den kapitalinkomst av skogsbruk som den skattskyldiga under skatteåret förvärvat från skogar som berättigar till avdrag, dvs. de är köpta efter år 1992. Skogsavdraget följs numera upp per skogsägares och inte såsom tidigare per skogsfastighet.

Skogsavdraget ska alltid vara minst 1 500 euro under ett skatteår. Det förutsätter en kapitalinkomst på minst 2 500 euro från de skogsfastigheter som berättigar till avdrag.

OBS! Alla inkomster ska komma under samma skatteår (förskott och slutlikvid). Dela inte upp betalningar från en mindre virkesförsäljning på olika skatteår. Det kan löna sig att avstå från förskott. Med skatteplanering drar du störst nytta av skogsavdraget!

Om du ett år missat att göra skogsavdrag, kan du inte genom rättelseyrkande till skatterättelsenämnden få det godkänt i efterhand. Det finns dock ingen tidsgräns för avdraget.

Om du inte utnyttjar skogsavdraget under den tid du äger skogsfastigheten, överförs det outnyttjade skogsavdraget till den nya ägaren om skogen byter ägare utan vederlag, dvs. genom gåva, arv, testamente eller giftorätt.

Rätten att göra skogsavdrag fastställs utgående från ägandeförhållandena i slutet av året. Om skogsägaren överför äganderätten till skogen, men behåller besittningsrätten till skogen är den som innehar besittningsrätten fortsättningsvis skattskyldig, men han kan inte utnyttja skogsavdraget för den skog som han behållit besittningsrätten till.

Fysiska personer, dödsbon och av dem bildade beskattningssammanslutningar samt samfällda förmåner har rätt att göra skogsavdrag.

Exempel 1

Skogsavdrag och överlåtelsevinst

Om du säljer en skogsfastighet som har rätt till skogsavdrag och du har utnyttjat hela eller bara en del av skogsavdraget, ska det skogsavdrag du utnyttjat läggas till överlåtelsevinsten (gäller från år 2009).

Tidigare minskades anskaffningsutgiften med det skogsavdrag som skogsägaren utnyttjat.

Om du på motsvarande sätt säljer en skogsfastighet som har rätt till skogsavdrag och du har utnyttjat hela eller bara en del av skogsavdraget, ska det skogsavdrag du utnyttjat användas till att minska överlåtelseförlusten (gäller från år 2009).

Exempel 2

Kontrollera att avdraget blev rätt i 2008 års deklaration
– grunden för avdraget höjdes inte automatiskt

Ännu år 2007 var skogsavdraget 50 procent av anskaffningsutgiften och det fick uppgå till högst 40 procent av kapitalinkomsten av skogsbruk under skatteåret.

Höjningen av grunden för skogsavdraget till 60 procent gäller alla skogsfastigheter som köpts efter år 1992 och även skogsfastigheter som utnyttjat skogsavdraget i sin helhet. Penningmässigt är höjningen 10 procent av anskaffningsutgiften för skogen.
Du blir berättigad till ett nytt skogsavdrag och kan igen göra skogsavdrag när du säljer virke från de fastigheter som berättigar till avdrag.

Förhöjningen av skogsavdraget gjordes inte automatiskt av skattemyndigheterna. Om du har köpt skog under åren 1993–2007 ska de själv se till att förhöjningen har skrivits in i deklarationsblanketten för år 2008. Det här gäller också skogsägare som inte har sålt virke från avdragsberättigade skogsfastigheter år 2008.

Exempel 3

Uppdaterat: 18.09.09
-->