Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoito on yleisnimitys toimille, joilla toteutetaan puuntuotannolle rinnakkaisia tavoitteita metsänkäsittelyssä. Luonnonhoidon toimilla vaikutetaan luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, vesiensuojeluun, metsämaiseman hoitoon, metsien kiinteiden muinaisjäännösten säilymiseen tai monikäyttömahdollisuuksien edistämiseen.

Talousmetsien luonnonhoito on ollut metsänkäsittelyn arkipäivää 1990-luvulta lähtien. Menetelmiä on kehitetty tutkimus- ja käytännöntiedon pohjalta. Luonnonhoito perustuu toisaalta tutkimustietoon ja toisaalta lakisääteisiin ja metsäsertifioinnin vaatimuksiin. Nämä perusteet ja vaatimukset on koottu Hyvän metsänhoidon suosituksiin (Tapio 2006).

Metsässä työtä tekevät koneenkuljettajat, metsurit, metsänomistajat tai metsänhoidon ja -hakkuiden suunnittelijat voivat varmistaa luonnonhoidon osaamisensa suorittamalla Metsäalan luonnonhoitokortin. Luonnonhoidon osaamista voi kehittää muun muassa perehtymällä aihepiirin materiaaleihin.

Uudistushakkuiden luonnonhoidon laatua seurataan vuosittain talousmetsien luonnonhoidon laadun arvioinneissa. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään luonnonhoidon koulutuksessa ja kehittämisessä.

Talousmetsien luonnonhoidon keinovalikoima on laaja ja toiminnan kehittäminen on aktiivista. Esimerkiksi monimuotoisuuden turvaamisessa hyödynnetään monimuotoisuudelle arvokkaiden elinympäristöjen ja rakennepiirteiden säilyttämistä sekä elinympäristöjen hoitoa ja kunnostusta. Metsänomistajat voivat saada myös rahoitusta luonnonhoitoon METSO-ohjelmasta. Virkistysarvojen turvaamiseen on kehitetty virkistysarvokaupan toimintamalli.

Useat metsäorganisaatiot tarjoavat metsänomistajalle luonnonhoitopalveluja, joissa metsänkäsittelyä suunnitellaan ja toteutetaan luonnonhoidon tavoitteiden näkökulmasta.

Pähkinäpensas (Kuva: Lauri Saaristo)

Päivitetty: 12.08.09
-->