Monta tietä hyvään metsään

Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten tavoitteena on parantaa metsätalouden kannattavuutta sekä tehostaa luonnonhoitoa ja vesiensuojelua. Ne on valmisteltu laajassa yhteistyössä käytännön toimijoiden, tutkijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Nykyiset suositukset tarjoavat metsänomistajalle aiempaa enemmän vaihtoehtoja. Suurin muutos aiempiin suosituksiin verrattuna on metsän uudistuskypsyyden väljentäminen. Kasvatusmalleja, niiden vaihtoehtoja ja harvennustapoja on myös kehitetty. Jos metsänomistajat ottavat suositusten puuntuotantokeinot käyttöön, metsätalouden kannattavuus paranisi vähintään 100 milj. eurolla vuodessa lisääntyneiden puunmyyntitulojen ja kustannussäästöjen ansiosta.

Luonnonhoitoon on vahvat perusteet

Talousmetsien luonnonhoidolla on suosituksissa entistä selkeämpi rooli, sillä luonnonhoidon tieteellinen perusta on vahvistunut. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn myötä luontoarvojen turvaamiseen on kehitetty uusia tapoja. Suosituksissa on mukana erityiskohteiden käsittelyn menetelmiä, kuten poiminta-, pienaukko- ja väljennyshakkuu. Näillä metsänomistaja voi turvata metsässään olevia monimuotoisuuden, maiseman tai monikäytön erityiskohteita. Metsänhoitosuositukset edistävät laaja-alaisesti METSOn tavoitteita talousmetsien hoidossa.

Suositusten taustaraportteja (Metla, pdf)

Hyvän metsänhoidon suositukset -julkaisusta lisätietoja Tapion kaupasta.

Pohjois-Suomen metsänhoitosuositukset on koottu omaksi julkaisuksi, jota myyvät alueen metsäkeskukset.

Päivitetty: 11.01.11
-->