Tuhkan käyttö tienrakennuksen materiaalina

Tuhkaa voitaisiin hyötykäyttää tienrakennuksessa soran ja murskeen joukossa. Metsätiehankkeen lähellä syntyneen tuhkan käyttö vähentäisi luonnon kiviainesten käyttöä. Tuhkan hyötykäyttö tienrakentamisessa on ollut vähäistä, sillä nykyisellään sen käyttö vaatii ympäristöluvan.

Metsä- ja energiateollisuudessa puun poltosta syntyy paljon tuhkaa, joka sijoitetaan pääosin kaatopaikalle. Yksin metsäteollisuudessa syntyy vuosittain yli 300 000 tonnia hyödyntämiskelpoista tuhkaa. Puuenergian lisääntyminen kasvattaa tuhkan määrää entisestään. Nykyiset toimet tuhkan hyötykäytöstä eivät vastaa kestävän kulutuksen ja tuotannon periaatteita.

Suomessa on metsäautoteitä 125 000 km joiden ylläpito on välttämätöntä puun hankinnassa. Kansallisen metsäohjelman 2015 mukaan metsäautoteitä tulisi kunnostaa 4 000 km vuosittain. Teiden rakentamisessa olennaisinta on kustannustehokkuus.
Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu useimmiten kohtuuhintaisen soran tai murskeen saatavuus metsätiehankkeen läheltä.

Tuhkan käyttö tienrakennuksen materiaalina – ympäristövaikutusten seuranta-hankkeessa selvitetään tuhkan alueellista hyötykäyttöä tienrakennuksen materiaalina. Hanke toteutetaan yhteistyössä Tapion, Aalto yliopiston, Tapion Tiet ja ojat ja Metsäkeskus Keski-Suomen kanssa. Hankeaika on huhtikuu 2011- joulukuu 2013.

Materiaalit

25.10.2011 Tuhkasta tukeva metsäautotie – Tie & Liikenne-lehtiartikkeli 7/2011 s. 32-33

9.9.2011 Tuhkasta rakennetaan metsäteitä – YLE Keski-Suomen verkkoartikkeli
ja uutiset 8.9.2011

8.9.2011 Tuhkan käyttöä tienrakentamisessa halutaan lisätä – Tapion tiedote 8.9.2011

Kalliomursketta ja tuhkaa.

Sivuston on koonnut Maija Kauppila, Tapio. Kuvat: Tommi Tenhola, Tapio.

Päivitetty: 26.10.11


-->