Tukilaskuri – metsänuudistaminen

Huom! Käytä desimaalipistettä, ks. täyttöohje.

Laskurin avulla voit arvioida, kuinka paljon saat valtion rahoitustukea.
1) Käytä desimaalipistettä pilkun sijasta.
2) Merkitse laskelmaan mukaan haluamasi työlaji aina rastilla. (Pelkkä pinta-alan merkitseminen ei riitä)

Alue on puuton
- Alue on ennestään puuton ja metsänkasvatukseen sopiva, esim. entinen pelto.

Taimikko on tuhoutunut
- Metsänuudistamisella syntynyt taimikko on tuhoutunut, vaikka metsänomistaja on huolehtinut tarvittavasta hoidosta.

Luonnontuho
- Puusto on vaurioitunut myrsky-, lumi- tai muun luonnontuhon vuoksi niin, että alue joudutaan metsittämään viljelemällä.

Vähäpuustoinen
- Kasvavan ja kolmen vuoden aikana ennen uudistamista hakatun puuston arvo on alhainen uudistamiskustannuksiin verrattuna. (enimmäisarvot laskurin kohdassa 4)

Suunnitelma on ajan tasalla, jos sen voimassaolon umpeutumisesta on kulunut enintään 5 vuotta. Huom! Pellonmetsityksessä merkitse aina metsäsuunnitelma "on".

Omana työnä
- metsänomistaja (tai perheenjäsen) tekee itse

Teetetään
- ulkopuolinen tekee palkkatyönä, esim. metsänhoitoyhdistyksen metsuri tai metsäpalveluyrittäjä

Todelliset kustannukset vaihtelevat kohdekohtaisesti, joten tuen osuus lopullisista kustannuksista voi poiketa esitetystä.

Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskuksen alueella (lukuun ottamatta Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kuntia) sekä Kainuun metsäkeskuksen alueella suunnittelun enimmäistuki on 7 % ja III-tukivyöhykkeellä 17 % laskelman antamaa suurempi.

Peltojen metsityksessä mahdollisesti tarvittava ravinneanalyysi rahoitetaan suunnittelukustannuksina. Ravinne-epätasapainoa korjaavan metsityslannoituksen lannoitekustannukset voidaan sisällyttää metsänviljelyn välttämättömiin kustannuksiin. Tuki kattaa osan lannoitteen levityskustannuksista. Metsänomistajan omassa työssä tuki lasketaan keskimääräisen kustannuksen, 0,08 €/kg, perusteella. Ulkopuolisessa työssä laskentaperusteena on todellinen kustannus.

Taimikustannuksiin voi lisäksi sisällyttää:

  • pakkaus- ja kaukokuljetuskustannukset sekä välitys- ja lähikuljetuskustannuksia enintään 0,03 €/taimi
  • tarvittaessa tukkimiehentäin torjuntakustannukset

Välttämättömien tarvikkeiden hankintakustannuksiin voi sisällyttää taimisuojien välityskustannuksia enintään 0,03 €/suoja.

Jos maanomistaja hankkii taimet, välitys- ja kuljetuskustannuksia ei korvata.

1. Tilan sijainti:

2. Uudistusalan koko: ha

3. Kohteen luonne: Ohje

4. Kolmen edellisen vuoden kantorahatulot ja nykyinen puuston hakkuuarvo on:

5. Onko tilalla ajan tasalla oleva metsäsuunnitelma?
    Ei ole On Ohje

6. Mitä työlajeja tehdään metsäuudistamisessa? Ohje

Uudistusalan raivaus: Omana työnä ha Teetetään ha
Maanpinnan käsittely:
- äestys Omana työnä ha Teetetään ha
- säätöauraus Omana työnä ha Teetetään ha
- kaivurilaikutus Omana työnä ha Teetetään ha
- ojitus-mätästys Omana työnä ha Teetetään ha
Viljely:
- käsinkylvö Omana työnä ha Teetetään ha
- konekylvö Omana työnä ha Teetetään ha
- istutus paakkutaimilla,
  2000 tainta/ha Omana työnä ha Teetetään ha
  2500 tainta/ha Omana työnä ha Teetetään ha
- istutus paljasjuurisilla taimilla,
  2000 tainta/ha Omana työnä ha Teetetään ha
  2500 tainta/ha Omana työnä ha Teetetään ha
Taimisuojat: Omana työnä suojaa Teetetään suojaa
Heinäntorjunta: Omana työnä ha Teetetään ha
Ojitus: Omana työnä metriä Teetetään metriä

Tuki omalle työlle €, joka kattaa % laskennallisista työkustannuksista. Huom.
Tuki teetetylle työlle kattaa % todellisista työkustannuksista.
Suunnittelutuki enintään Huom.

Lisäksi tuki kattaa kokonaan siementen, taimien ja muiden välttämättömien tarvikkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

    Tukea metsänviljelyyn ei myönnetä
  • Kitumaille (puuston kasvu alle 1 m3/ha vuodessa)
  • Alueille, joilla lämpösumma on alle 700 d.d. (pohjoisin Lappi). Tukea saa tällöinkin metsänviljelyyn luonnontuhon vuoksi.
Pellonmetsitys
Taimikustannukset
Kemera-tuet taulukkona / metsänuudistaminen

Kirjoittaja: Arto Koistinen, Tapio

Päivitetty: 23.12.11
-->