Metsäluonnonhoitohankkeet


Metsäluonnonhoitohankkeet suunnittelee ja toteuttaa metsäkeskus. Suunnittelu tehdään aina yhteistyössä metsänomistajan kanssa ja töiden aloittaminen edellyttää omistajan suostumusta. Metsäluonnon hoitohankkeita toteutetaan ensisijaisesti luonnoltaan, maisemaltaan tai virkistys- ja monikäyttöarvoiltaan merkittävissä talousmetsissä.

1. Usean tilan alueelle ulottuvat tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustyöt

Tärkeän elinympäristön luonnonarvot paranevat esimerkiksi monipuolistamalla puuston rakennetta, parantamalla vaateliaiden kasvilajien elinoloja, lisäämällä lahopuuta tai palauttamalla vesitalous luonnontilaan.

2. Talousmetsien maisemanhoidon kannalta merkittävät metsän kunnostustyöt

Maisemalliset arvot palautuvat puuston käsittelyllä ja maisemanäkymiä avartamalla valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla.

3. Metsäojitusalueiden laskeutusaltaiden tyhjentäminen tai metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estäminen tai korjaaminen

Vesiensuojeluhankkeella on oltava tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida maksattaa tietyllä aiheuttajalla. Hankkeessa korjataan aiempien ojitusten haittoja rakentamalla kosteikkoja, laskeutusaltaita ja pohjapatoja joko kunnostusojituksen aikana tai erillisenä työnä.

4. Metsäojitusalueen ennallistaminen luonnonarvoiltaan tärkeällä alueella

Ennallistaminen edistää suon palautumista luonnontilaiseksi ojia ja puustoa käsittelemällä. Kohteita ovat ensisijaisesti alueella harvinaiset tai uhanalaiset suotyypit.

5. Muut edellä mainittuja vastaavat metsäluonnonhoitoa, metsien monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavat alueellisesti merkittävät hankkeet

Talousmetsien virkistysarvot ja monikäyttö lisääntyy, kun panostetaan luonnon- ja maisemanhoitoon. Talousmetsien lajiston monimuotoisuutta on parannettu esimerkiksi palauttamalla perimältään alkuperäisiä jaloja lehtipuita vanhoille kasvupaikoilleen talousmetsän lehtoihin ja metsäpeuran elinoloja on edistetty erityisellä luontopainotteisella metsäsuunnittelulla.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.


Arto Koistinen, alkuperäinen teksti Timo Soininen, Tapio
Päivitetty: 13.11.09
-->