Ympäristötuen ehdot


Tuen saanti edellyttää, että kohteen hakkuuarvo on yli 4 000 € tai yli neljä prosenttia metsänomistajan samassa kunnassa olevien metsien hakkuuarvosta. Jos hakkuuarvo ei ylitä näitä rajoja, haitta on vähäinen ja kuuluu metsänomistajan omavastuuseen.

Metsänomistaja voi vaihtoehtoisesti hakea poikkeusluvan käsitellä elinympäristö niin, että taloudellinen menetys jää vähäiseksi. Pienialaisen ja vähäpuustoisen elinympäristön säilyttämisen taloudellinen menetys on usein vähäinen.

Ympäristötukikohde jää metsänomistajan omistukseen. Tuki maksetaan korvauksena siitä, että kohde jätetään luonnontilaan 10 vuoden määräajaksi. Metsäkeskus tekee kohteesta ja sitä koskevista ehdoista sopimuksen metsänomistajan kanssa. Sopimus merkitään kiinteistörekisteriin ja se on voimassa, vaikka maanomistaja vaihtuu. Verovapaa ympäristötuki maksetaan yhdellä kertaa sopimuskauden alkaessa. Yli 10 000 € tuki voidaan maksaa useammassa erässä, jos valtion talousarvion määrärahat eivät riitä tuen maksamiseen kertasuorituksena.

Ympäristötuki koostuu kolmesta osasta:
– Hakkuuarvokorvaus: Vähäisen haitan ylittävä osa kohteen puuston hakkuuarvosta.
– Peruskorvaus: Kymmenen kertaa laskennallinen keskikantohinta alkavaa hehtaaria kohti.
– Muu korvaus sopimukseen tarvittavasta metsänarvioinnista, kohteen hoidon ja käytön suunnittelusta, ympäristönhoitotöistä sekä rajaamis- ja merkitsemistöistä.

Hakkuuarvo määritetään puuston arvona metsäkeskusalueen kolmen edellisen vuoden keskikantohintojen keskiarvon mukaan. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa keskikantohinnat vuosittain.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.


Arto Koistinen, alkuperäinen teksti Timo Soininen, Tapio
Päivitetty: 13.11.09
-->