Finlands skogar i dag

Finland är ett skogrikt land. Ungefär 2/3 av arealen är skog. Jämt fördelat skulle varje finländare få nästan 4 ha skog, när motsvarande siffra i t.ex. Danmark är 0,09 ha och i USA 0,78 ha.

Det finns ca 400 000 skogsägare och var femte finländare hör till en familj som äger skog. I Finland har vi m.a.o. ett familjeskogsbruk.

För 6 000 år sedan var ädla lövträd vanliga i våra skogar. Det växte ek, lind, alm och hassel ända upp till de mellersta delarna av landet. Det har pollenanalyser visat.

Den varma klimatperioden slutade för ca 3 000 år sedan. Då började de ädla lövträden sin reträtt, som fortsättningsvis pågår. Samtidigt började granen vandra in österifrån och erövrade allt mera mark. Granen är alltså ett relativt nytt trädslag i Finland.
Virkesförrådet i våra skogar fördelar sig på följande trädslag:

  • tall 47 %
  • gran 34 %
  • björk 16 %
  • andra lövträd 3 %

Allemansrätten, som endast finns i Finland och i de andra nordiska länderna, ger invånarna rätt att röra sig i skog och mark. Det är en sedvanerätt som inte finns inskriven i någon lag utan grundar sig på vedertagna seder och bruk.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 17.12.07
-->