Skogs- och naturvård

Vi finländare anses ofta vara ett folk, vars tankar, känslor och id‚er är nära förbundna med skogen. Också vår kultur har otaliga länkar till skogen. T.ex. skogslandskapet utgör en viktig och betydande del av vårt landskap. Det är en del av vår vardagsomgivning. Hur vi sköter skogarna har alltså en stor inverkan på vår trivsel.

Vid sidan av virke ger skogen mycket annat. Rekreationsbruk, bär- och svampplockning är exempel på några andra användningsformer.

Skogsbruket tar ansvar för att bevara en artrik och mångsidig flora och fauna. Vid sidan av en hög och värdefull virkesproduktion. Den här tanken ingår i de internationella avtal som Finland ingått och i skogsbrukets nyaste lagstiftning.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 07.11.07
-->