Skogsförnyelse

Skogsbruk är som jordbruk, men med ett längre tidsperspektiv. I skogen blir en förnyelseavverkning mera överraskande än på åkern. Vår trygga skog som funnits där i alla år är borta och landskapet har förändrats till oigenkännlighet. Skogen är dock precis som vi människor, den åldras med tiden, och inte ens den lever för evigt.

Våra skogsträd börjar bli gamla när de växt i närmare 100 år. Då börjar växtkraften avta och en del träd drabbas av röta och andra skador. Därför avverkar man träden innan de blir alltför gamla.

Genom att vid avverkningar lämna kvar gamla och ekonomiskt mindre värdefulla trädindivider, s.k. naturvårdsträd, kan man hjälpa växter och djur. Många krävande och t.o.m. hotade arter behöver förmultnad ved och levande gamla, grova träd. T.ex. aspen är värd för många specialiserade och sällsynta insekter, lavar och mossor, som lever på den.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 07.11.07
-->