Landskapsvård

Skogslandskapet utgör en viktig och betydande del av det finska landskapet. Det är en del av vår vardagsomgivning.

Människans aktiviteter påverkar landskapet. Kvarlämnade träd och buskar minskar de förändringar i landskapet som avverkningar förorsakar. Levande och döda barr- och lövträd med imponerande stam eller bred krona hör till de träd som i mån av möjlighet bör lämnas kvar vid avverkningar. Träden ska helst bilda en grupp, enstaka kvarlämnade träd har vanligen en rätt liten inverkan på landskapet.

Träd som lämnas kvar i grupper bryter sikten över det öppna området medan trädgrupper längs med vägar och stigar minskar områdets proportioner.

Hur synlig en avverkningsyta är beror mycket på om den är belägen t.ex. på en brant sluttning. Landskap som ligger i närheten av bosättning kräver speciell hänsyn. Man kan göra landskapet mera varierande t.ex. genom att framhäva grova trädindivider, stora stenblock och berg.

Lövträd gynnas längs med stränder, vägar och i närheten av bosättning. Färgväxlingarna med årstiderna skänker variation åt landskapet, medan barrträden ger färg åt vinterlandskapet.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio


Uppdaterat: 07.11.07
-->