Energiskog

Energiskog består främst av snabbväxande videarter (Salix). En energiskog skördas ungefär vart fjärde år. En energiskog anläggs av sticklingar.

Salixodlingen skördas vanligtvis efter 3-4 år. Längden på skotten är då 5-7 m och diametern i genomsnitt 3-5 cm i brösthöjd. Skotten kapas till en stubbhöjd på ca 5-10 cm. Efter skörden skjuter nya skott från samma stubbar och efter 3-4 år kan en ny skörd tas.

Efter 20-25 år börjar tillväxten avta och det är dags att ta upp alla rötter och plantera nytt, eller låta marken bli till vanlig åker på nytt.

Kostnaden för att producera energiskog, salix, överstiger idag priset som en jordbrukare oftast får för sin skörd.
Sverige är idag störst i världen på salix med 15 000 hektar – tre gånger mer än den sammanlagda odlingen i resten av världen.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Termer

Biobränsle är namn för bränslen från växtriket som trädbränslen, energiskog, åkergrödor och biprodukter från skogsindustrin, främst bark och svartlut.

Flis är virke eller ved som sönderdelats i mindre bitar för cellulosatillverkning eller bränning.

Fossila bränslen kommer från växtdelar och mikroorganismer som under årmiljoner omvandlats till kol, olja och naturgas. Torv anses i internationella sammanhang vara ett fossilt bränsle medan det i Finland klassas som ett långsamt förnybart bränsle.

Trädbränsle är biobränsle från trädråvara som inte genomgått någon kemisk process, t.ex. bark, barr, löv och ved.

Fastkubikmeter är virkesvolym där mellanrummen mellan virkesbitarna eller vedträna frånräknats.

Löskubikmeter är virkesvolym där mellanrummen mellan virkesbitarna eller vedträna är inberäknad. Ved köps i regel i löskubikmeter.

-->