Energiproduktionen och klimatförändringen

Energiproduktionen ger upphov till 65 procent av Finlands utsläpp av växthusgaser. Koldioxid är den vanligaste växthusgasen.

Foto: Vattenfall


Förutom energisparandet är det också väsentligt hur den energi vi använder produceras. Mest utsläpp av växthusgaser ger de fossila bränslena upphov till. Som förnybara energikällor räknas vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraft och bioenergi. Bioenergi får vi ur bränslen som härstammar från skogen, från åkrar (t.ex. rörflen och halm) och avfall (biogas).
Största delen av den energi som härstammar från skogen utgörs av avlutar från träförädlingsindustrin samt trädbränslen från industrin och energiproduktionen.
Torv klassas i Finland som ett långsamt förnybart biobränsle. Användningen av förnybara energikällor orsakar bara lite utsläpp eller inga utsläpp alls. Utsläpp uppstår främst vid tillverkningen, transport och service av materiel.

År 2006 använde vi i Finland 90 TWh el medan vi producerade 79,6 TWh. Elens ursprung:

  • kärnkraft 24 %
  • stenkol 18 %
  • vattenkraft 13 %
  • biobränslen 11 %
  • naturgas 11 %
  • torv 7 %
  • olja 2 %
  • bränsle ur avfall 1,1 %
  • vindkraft 0,2 %
  • nettoimport av el 12,7 %

Mera om klimatförändringar samt uppgifter för elever hittar du här.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->