Rörflen och halm

Det finns betydande arealer av jordbruksmark som skulle kunna utnyttjas för produktion av energigrödor som t.ex. halm och rörflen.

Foto: Vattenfall

Rörflen är ett flerårigt cirka 2 m högt gräs med ett kraftigt strå, breda blad och lång vippa. Rörflen växer vilt längs vattendrag i större delen av landet.
Rörflen är ett mycket uthålligt gräs och kan ge hög avkastning under lång tid, minst 10-15 år. I första årets vall är rörflenbeståndet inte fullt utvecklat och skörden blir där ganska låg. Avkastningen ökar under de närmast följande åren eftersom beståndet med tiden blir tätare och kraftigare.

Skördemängden för rörflen är i genomsnitt 7,5 ton torrsubstans per hektar. Med värmevärdet 4,8 MWh per ton torrsubstans blir bruttoenergiproduktionen 36 MWh per hektar och år.

Rörflenets egenskaper som bränsle presenteras enklast som en jämförelse mellan bränsleegenskaperna hos rörflen och trädbränslen.
Andelen torrsubstans i vårskördad rörflen, som är torrast, uppgår till 85-90 procent, varför ingen torkning behövs innan lagring och förädling. För trädbränslen hämtade direkt från skogen är motsvarande siffra 50-70 procent.

Rörflen användes förr som fodergräs, men det blir snabbt alltför grovt för att vara lämpligt som djurföda. Det har också använts som taktäckning och en variant planteras som prydnadsgräs.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Termer

Biobränsle är namn för bränslen från växtriket som trädbränslen, energiskog, åkergrödor och biprodukter från skogsindustrin, främst bark och svartlut.

Flis är virke eller ved som sönderdelats i mindre bitar för cellulosatillverkning eller bränning.

Fossila bränslen kommer från växtdelar och mikroorganismer som under årmiljoner omvandlats till kol, olja och naturgas. Torv anses i internationella sammanhang vara ett fossilt bränsle medan det i Finland klassas som ett långsamt förnybart bränsle.

Trädbränsle är biobränsle från trädråvara som inte genomgått någon kemisk process, t.ex. bark, barr, löv och ved.

Fastkubikmeter är virkesvolym där mellanrummen mellan virkesbitarna eller vedträna frånräknats.

Löskubikmeter är virkesvolym där mellanrummen mellan virkesbitarna eller vedträna är inberäknad. Ved köps i regel i löskubikmeter.

-->