Naturgas

Naturgas är en färglös, luktfri och giftfri gas med högt energiinnehåll. Vid leverans till kund tillsätts ett luktämne som en säkerhetsåtgärd och för att läckage på gasrör ska kunna upptäckas.

Naturgas finns i fickor och porösa bergarter i jordskorpan. Den bildades för 150 miljoner år sedan och utvinns ur gasbrunnar som borras ner till de gasförande lagren.
Naturgasen har olika sammansättning beroende på vilken fyndighet den härrör ifrån, men består till största delen av metan, som är den enklaste kolväteföreningen. Den naturgas som Finland importerar kommer från Sibirien i Ryssland och den innehåller ca 98 procent metan, 1 procent etan och 1 procent kväve.

Jordens naturgastillgångar är mycket omfattande i förhållande till den nuvarande användningen. Stora fyndigheter finns i Ryssland, Iran, Algeriet och Nordsjön. Den ryska naturgasen svarar för drygt 40 procent av världens naturgasreserver.

I januari 1974, för drygt trettio år sedan, togs naturgasen i användning i sydöstra Finland. Gasledningarna kommer från Ryssland och naturgasnätet har efter hand byggt ut till Lojo i väster och Tammerfors i norr.

I dag står naturgasen för omkring elva procent av Finlands energibehov. Mängdmässigt använder vi på årsnivå 4,5–4,8 miljarder kubikmeter gas, vilket motsvarar 45–48 TWh. Naturgasproduktionen i Ryssland uppgår till ca 550 miljarder m3.

Användningen av naturgas ökade kraftigt i Finland till år 2000 och efter det har användningen i stort sett varit oförändrad. Nu kända naturgaskällor beräknas räcka 50–70 år, men sökandet efter nya källor fortsätter. Många länder vill värna om miljön och ersätta kol och olja med naturgas.

Naturgasens, metanets, kokpunkt ligger vid –161,5 grader. Genom att kyla ner gasen under den punkten blir gasen flytande. I flytande form kräver naturgasen mycket mindre utrymme än i gasform, endast 1/600. Det här är en viktig egenskap vid transport och lagring av gasen.

I Finland finns det ca 35 000 användare av naturgas av vilka 30 000 är hushåll (gasspis). Gasspisar förbrukar endast 0,02 % av den totala gasförbrukningen i Finland. Industrin, kraftverk och fjärrvärmeverk använder 96 % av naturgasen.

Bussar drivs med naturgas
I stadstrafiken i Helsingfors trafikerar över 100 bussar som drivs med naturgas. Helsingfors trafikverk har 77 stycken, Concordia Bus Finland har 3 och Tammelundin Liikenne omkring 15.

Helsingfors trafikverk tankar sina bussa med naturgas vid depån i Brunakärr. De bussar som drivs med naturgas kan vid behov övergå till biogas. Av den naturgas som importeras till Finland används endast 0,1 % i fordon.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->