Avfall

Det uppkommer drygt 300 kilo avfall per person och år. Det här avfallet är inte bara sopor utan också bränsle för energiproduktion.

Återanvändning och återvinning är en självklarhet för oss. Varje år samlas stora mängder papper, kartong, glas och metaller in. Materialet blir råvara för nya produkter. Hushållens avfallssortering är viktig med tanke på återvinning och miljön. Det absolut viktigaste är att sortera bort batterier och kemikalier från annat avfall.

Avfallet är också en värdefull energiresurs. Hälften av landets hushållsavfall går till förbränning. Vid förbränning minskar avfallsmängden med 90 % och samtidigt fås energi som används till uppvärmning av bostäder och elproduktion.

Hushållsavfallets sammansättning:

  • papper 40 %
  • köks- och trädgårdsavfall 30 %
  • plast 10 %
  • glas 6 %
  • textil och gummi 3 %
  • metaller 3 %
  • trä 1 %
  • övrigt 7 %

Biogas från avstjälpningsplatser
I Finland förs årligen över 2 miljoner ton samhällsavfall och mångdubbelt mer industriavfall till avstjälpningsplatserna.

Det tar flera årtionden innan det biologiska material som finns i avfallet bryts ner och omvandlas till biogas. Biogas är ett resultat av att organiskt avfall bryts ner av mikrober under syrefria förhållanden. Den innehåller främst metan (55-65 %) och koldioxid (35-45 %). I biogas finns även svavelföreningar som ger gasen dess obehagliga lukt.
Gasproduktionen i en soptipp beräknas pågå i ca 30 år. Under den tiden avger varje ton osorterat avfall en energimängd motsvarande 1 000 kWh.

Metan och andra biogaser utgör problem när de hamnar ut i omgivningen. När gasen flödar okontrollerat på en avstjälpningsplats förorsakar den luktproblem och skadar växtligheten.

Det bästa sättet att minska mängden metanutsläpp från avstjälpningsplatserna är att satsa på kompostering av biologiskt avfall.

På gamla avstjälpningsplatser kan metanet tas tillvara och användas i energiproduktionen, där gasen kan ersätta fossila bränslen. Utvinningen sker med hjälp av brunnar, perforerade rör eller via dräneringsledningar. Efter en enklare behandling leds gasen vidare till användaren.

Biogas från reningsverk
Slammet i kommunala reningsverk avger metan. Gasen kan koncentreras och utvinnas genom att slammet behandlas i en biogasanläggning.
Rötningsprocessen påskyndas i speciellt konstruerade rötkammare, där slammet får jäsa under omröring och förhöjd temperatur.

Källa: Klimat i kläm
Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->