Olja

Olja är ett fossilt bränsle som har bildats av växter och andra organismer som omvandlats under påverkan av högt tryck och hög temperatur i marken, en process som räckt miljontals år. Oljan har samlats i fickor i berggrunden.

Olja har använts som bränsle i stor skala sedan slutet av 1800-talet. Största delen av den olja som importeras till Finland förädlas till bensin, dieselolja och flygbränsle. Ungefär en tredjedel används som eldningsolja. I Finland uppvärms omkring 250 000 byggnader med olja.

Oljan innehåller många ämnen som är skadliga för miljön. Vid förbränning bildas koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider. Koldioxiden är en växthusgas som påskyndar klimatförändringen medan svaveldioxid och kväveoxider orsakar försurning i mark och vatten.
Olyckor med båtar som fraktar olja och oljeplattformar som havererar medför stora utsläpp av olja i havet som skadar havsmiljön. Fåglar, djur och växter dör av den smetiga och giftiga oljan.

Världens största oljeproducenter är Ryssland, USA, Saudiarabien, Iran, Mexico, och Norge. Omkring nio procent av världens olja kommer från Nordsjön.

För att hitta olja borrar man i områden där man har kunskap om berggrunden och rörelser i berget. Den kunskapen kan berätta om att det kan finnas olja.
Det går aldrig att utvinna all olja i en fyndighet. Ofta kan man bara ta upp mellan 10 och 40 procent av den olja som finns på oljefältet.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->