Jordvärme

Jordvärme är värmeenergi från solen som lagrats i marken, berggrunden eller i vatten. Djupare i marken är jordvärme geotermisk energi som frigörs vid sönderfall av radioaktiva ämnen och som transporteras ut mot jordytan i form av värme. Geotermisk energi kan också uppstå i samband med rörelser i jordskorpan.

Värmen kan antingen användas direkt för uppvärmningsändamål eller omvandlas till elenergi.

I jämförelse med solens värmestrålning (1000 W/m2) är jordens värmeutstrålning obetydlig (0,06 W/m2).

Temperaturen i jordskorpan ökar med djupet från ytan. Ökningen ligger mellan 10 och 50 grader per kilometer.

Värmepumpar som tar tillvara värme från marken har installerats i Finland sedan slutet av 1970-talet. Rörledningssystem som tar tillvara jordvärme finns av tre olika slag: Rör grävs ner på ca 1,0 meters djup i marken, rör installeras i sjö- eller havsbotten eller så borra man en 60–150 m djup brunn och då tar man tillvara den värme som finns lagrad i berggrunden. Jordvärmepumpen levererar normalt 3 gånger mera värme än vad den förbrukar.

Årligen installeras i Finland omkring 5 000 jordvärmepumpar i egnahemshus. Totalt finns det ca 50 000 egnahemshus som använder jordvärme.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08

Hur mäter man energi?

El- och värmeenergi anges i wattimme (Wh).
1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1 000 watts spisplatta i en timme.
1 MWh är den energimängd som behövs för att köra en personbil tusen kilometer.
1 GWh är den mängd energi som 40 egnahemshus förbrukar på ett år.

Prefix
För stora energimängder blir antalet siffror stort. Man har därför infört ett förkortat skrivsätt, prefix, för att bilda multiplar.

K
(kilo)

1 000
103

M
(mega)

1 000 000
106

G
(giga)

1 000 000 000
109
-->