Kärnkraft

I ett kärnkraftverk sker produktionen av el enligt samma principer som i ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränsle. Man hettar upp vatten som bildar ånga som i sin tur får driva en turbin. På turbinaxeln sitter en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.
I ett kärnkraftverk uppvärms vatten när det sker en fission i kärnreaktorn., dvs. atomkärnan klyvs.

Kärnkraftverket i Lovisa.
Foto: Fortum

I kärnkraftverk används främst uran som bränsle, men också plutonium. Uran finns i alla världsdelar och bryts i flera länder. Bränslet, uranet, utgörs av små centimeterhöga cylindrar som placeras i långa metallrör. Metallrören sätts samman till knippen innan de används i kärnkraftsreaktorn.

I kärnreaktorn startar en självgående kedjereaktion av atomklyvningar. Den starka värmeutvecklingen får vattnet i reaktortanken att börja koka. Till det yttre förändras inte bränslet (uranet) under processen, men kärnfysikaliskt ändrar det. Nya grundämnen eller isotoper bildas och kärnbränslet blir under processen i reaktorn starkt radioaktivt.

En bra egenskap hos kärnkraften är att den inte försurar mark och vattendrag och inte heller orsakar farliga utsläpp. Till nackdelarna hör att en kärnkraftsolycka kan bli ödesdiger.

Kärnkraften svarar i dag för nästan tjugo procent av elproduktionen i världen. Det finns ungefär 450 kärnreaktorer för produktion av el i 32 länder. I Finland finns det fyra kärnreaktorer, två i Lovisa och två i Olkiluoto. Den femte byggs i Olkiluoto. Ca 24 % av Finlands el produceras av kärnkraftverk

Uran
Uran är en av de vanligaste metallerna. Den är svagt radioaktiv och den finns i berggrunden i alla världsdelar. Uranmalm bryts i gruvor eller dagbrott i bl.a. Australien, Kanada, USA och Sydafrika.

Från början användes uran som färgämne. I slutet av 1800-talet gjordes upptäckten att uran är radioaktivt. Sedan dess har strålning används inom sjukvården.

År 1933 upptäcktes fissionen eller atomklyvning. Genom att klyva en urankärna lyckades man frigöra stora energimängder. Det är denna teknik som utnyttjas för elproduktion i kärnkraftverk.

Uran är mycket rikt på energi. Uranbränslet används i ca fem år i kärnkraftsreaktorn innan det måste bytas ut. Ett kilo uran motsvarar energiinnehållet i 90 ton kol.

Radioaktivt avfall
Det använda bränslet är starkt radioaktivt och måste isoleras från människor och miljö i 100 000 år. Det finns stränga regler för hur det använda bränslet ska tas om hand.

Uran ska förvaras i behållare av stål och koppar som ska bäddas in i betong på 500 meters djup i den finska berggrunden.
I Finland lagras allt använt bränsle i Olkiluoto.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->