Skogsindustrins behov av energi

Skogsindustrin konsumerar mest energi i Finland. Av den totala energiförbrukningen står skogsindustrin för 25 procent och av elproduktionen 40 procent.
Av olika produkters tillverkningskostnader utgör energikostnaderna för tillverkning av

  • bräder och plankor 10 %
  • oblekt cellulosa 40 %
  • blekt cellulosa 50 %
  • tidningspapper 45 %
  • tryckpapper 35 %

Skogsindustrin producerar samtidigt mycket energi. I det virke som kommer till cellulosafabriker och sågar finns det mycket som inte kan användas eller går förlorat i förädlingsprocessen.

De här biprodukterna bränns och av värmeenergin produceras ånga som används bl.a. till att torka bräder, cellulosa och papper, till uppvärmning och till att driva elturbiner som producerar elektricitet.

Av en stock blir 45 % bräder, 30 % flis för cellulosatillverkning, 12 % spån, 10 % bark och 5 % förloras i samband med torkningen av sågvaran.

Skogsindustrins restprodukter
Skogsindustrin använder bark och andra restprodukter, bl.a. svartlut, som energikälla för eget behov av värme och el.

Vid tillverkning av cellulosa enligt den s.k. sulfatmetoden fås en oljeliknande restprodukt som kallas svartlut. Svartlut består av kokkemikalier samt lignin som bygger upp trädet tillsammans med cellulosan och hemicellulosan. Lignin är det ämne som binder ihop cellulosafibrerna.
I sodapannor vid cellulosafabriker återvinns kokkemikalierna natrium och svavelsalter ur svartluten. Samtidigt produceras energi, både värme och el. Ligninresterna bränns och används för energiproduktion.

I Finland produceras drygt 6 miljoner ton svartlut årligen. I hela världen är tillgången på svartlut 150 miljoner ton per år.

Sari Aldén, Tapio
Uppdaterat: 06.02.08
-->